Ο τελικός πίνακας εισακτέων μαθητών/μαθητριών, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά και  την κλήρωση που έγινε από επιτροπή γονέων τη Δευτέρα 6/7/2020 για τις θέσεις 95, 96.

Ο τελικός πίνακας επιλαχόντων μαθητών/μαθητριών, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την κλήρωση που έγινε από επιτροπή γονέων τη Δευτέρα 6/7/2020