Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου ανακοινώνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης που διενεργήθηκε στις 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο του σχολείου για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2019-20.

Ο πίνακας των κληρωθέντων μαθητών και κληρωθεισών μαθητριών επισυνάπτεται.

Οι γονείς των κληρωθέντων μαθητών και κληρωθεισών μαθητριών οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο από 24-6-2019 έως και 27-6-2019 ή από 2-9-2019 έως και 5-9-2019 και ώρα 9:00 π.μ. - 12:00 μ.μ., προκειμένου να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση:

1)     αν επιθυμούν ή όχι να φοιτήσει το παιδί τους στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου,

2)     το Γυμνάσιο πρώτης εγγραφής και

3)     τη δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά ή γερμανικά) που θα διδαχθεί το παιδί τους.

Επίσης, ανακοινώνει πίνακες επιλαχόντων μαθητών και επιλαχουσών μαθητριών, όπως προέκυψαν από τις αντίστοιχες κληρώσεις κατά σειρά κατάταξης και ανά φύλο. Σημειώνεται ότι η ισχύς των πινάκων αυτών παύει την 23η Δεκεμβρίου 2019. Οι πίνακες επισυνάπτονται.